akai ito – the red thread

Set Design – Tina Hausmann